روانشناسی شخصیت, روانشناسی کودک, شخصیت شناسی (روانشناسی ارتباط و تحلیل شخصیت)

تحلیل ، شخصیت عروسکی بچه

عروسک بچه

چرا بچه محبوب شد؟!
در مجموعه نمایشی مهمونی کارکتر بچه به عنوان یک کودک کار معرفی میشود و حضورش توسط مخاطب بسیار دیده میشود،
چرا که این شخصیت ، نمادی از ناخودآگاه جمعی کودکان نسل های گذشته است.

ادامه مطلب