فروش نورزوی روانکال
فروش نورزوی روانکال
فروش نورزوی روانکال
-۲۳%
پکیج تحلیل شخصیت،پکیج کامل شخصیت شناسی
پکیج کامل شخصیت شناسی
۱/۴۹۷/۰۰۰ تومان
  سرفصلهای اموزشی: اشنایی با ویژگی های خلقی و شخصیتی...
-۲۵%
پکیج کامل درمان شناختی و رفتاری(CBT) با جلسات مشاوره
۹۳۰/۰۰۰ تومان
  سرفصلهای اموزشی: اجرای تکنیکهای مصاحبه در قالب جلسه درمان...
-۲۵%
پکیج کامل ویژه مشاورین زوجین
پکیج کامل ویژه مشاورین زوجین
۱/۰۶۲/۰۰۰ تومان
اجرای تکنیکهای مصاحبه در جلسه رل پلی اشنایی با ساختار...
-۲۵%
درمان موج سومی مبتنی بر ذهن اگاهی، پکیج درمان موج سومی مبتنی بر ذهن اگاهی
پکیج کامل درمانهای موج سومی مبتنی بر ذهن اگاهی
۷۴۷/۰۰۰ تومان
  سرفصلهای اموزشی: اشنایی با ساختار متد ذهن اگاهی جلسه...
-۲۵%
ابر پکیج الماس،روانشناسی عمیق، روانکاوی
ابر پکیج الماس (غول پیکر آموزشی بنیاد روانکال) – اقساطی پلن A
۵/۰۷۰/۰۰۰ تومان
اَبَرپکیج الماس بزرگترین پکیج اموزش روانشناسی عمیق و درمانگری در...