شخصیت شناسی (روانشناسی ارتباط و تحلیل شخصیت), فیلم های کوتاه روانشناسی (نقد و بررسی رویدادهای اجتماعی و روانشناسی)

جدایی جانی دپ و امبر هرد

جانی دپ و آمبرهرد

جانی دپ تصویر سازی دقیق از سوژه ایجاد کننده، خشم و اسیب در خودش  را که پدرش باشد را به تصویر سازی دقیق از ابزار تنبیه انتقال داده است در نتیجه برای اینکه مستقیما با خشم عمیقش نسبت به پدر  رو به رو نشود به سراغ جزئیات عجیبی از وسیله ای که با آن تنبیه شده ، سوق پیدا کرده است!

ادامه مطلب